Сега

събота, 22 януари 2011 г.

Декларация

Днес, …….. 20… г., долуподписаният ……………………………………………….., живущ в ………….., ПК ……. ул. ……………………………………. бл. ….. вх. ….. ет. …. ап. ……, наричан по-нататък ЧИТАТЕЛ бях предупреден от местния идиот, наричан по-нататък АВТОРА, за някои особености на съдържанието на “Блога на местния идиот”, наричан по-нататък ТЕКСТА и като ЧИТАТЕЛ нямам никакви претенции към АВТОРА във връзка с ТЕКСТА.


Няма коментари:

Публикуване на коментар